Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Uzņēmējspēju attīstīšana Biznesa augstskolas ''Turība'' padomnieku konventā

No 2014.gada konventā tika izveidota prezidija struktūra, kas starplaikos starp Padomnieku konventa sanākšanu iesaistās stratēģisko jautājumu risināšanā, lai augstskola pilnveidotu savu darbu, sniegtu labāku atbalstu cilvēkiem, kas vēlas attīstīt savas uzņēmējspējas, veidot biznesu un tā sniegt pienesumu savas ģimenes labklājībai un Latvijas ekonomikai.
Padomnieku konvents ir konsultatīva koleģiāla institūcija – padomdevējs akadēmiskās, zinātniskās un saimnieciskās darbības jautājumos. Tā darbības mērķis ir veicināt augstskolas attīstību, savukārt tā uzdevumos ietilpst Senāta un Rektoru konsultēt attīstības stratēģijas jautājumos, sekmēt studiju un zinātniskās pētniecības darba saistību ar tautsaimniecības attīstības vajadzībām, izvērtēt informācijas par augstskolas stratēģisko virzību, attīstības mērķiem un sasniegumiem, kā arī rosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē. Konventa sēdes notiek ne reizi gadā un tās ir atklātas.
 
Vairāk par biznesa augstskolu ''Turība'' un Padomnieku konventu: http://www.turiba.lv/lv/augstskola/padomnieku-konvents/15/