Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Par Elīnu Egli

"Manuprāt, katra diena sniedz iespēju izzināt sevi un atklāt līdzcilvēkus, īstenot lielākas vai mazākas ieceres biznesā un sabiedriskā darbā. Tāpēc es labprāt sadzirdu cilvēkus un dalos savās zināšanās un pieredzē, kas gūta strādājot privātā, sabiedriskā un publiskā sektorā, kā arī akadēmiskajās studijās." /E. Egle/

E.Egles viens no aizraujošākajiem investīciju projektiem ir bērnu attīstības uzņēmumus ''FasTracKids Latvia'', kas pārstāv starptautisku franšīzi ''FasTracKids International''.Uzņēmuma ietvaros pirmsskolas izglītības sektorā strādājošajiem un ģimenēm ar maziem bērniem tiek sniegta iespēja inovatīvā veidā attīstīt bērnos dabisko mīlestību mācīties multisensorā un interaktīvā veidā. Vairāk: www.fastrackids.lv

Elīna attīsta ''Baltic Id'', kas aicina izmantot Baltijas jūras reģiona unikālās attīstības iespējas – pārdomāti investēt perspektīvākajās nozarēs un ilgtspējīgi vadīt pieejamos resursus, atbildīgi komunicējot pārmaiņas sadarbībā ar ikvienu nozīmīgu mērķauditoriju visā Baltijā. Vairāk: www.balticid.lv.

Elīna ir iesaistījusies sabiedriskajā darbā kā valdes priekšsēdētāja Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijā un padomes priekšsēdētāja Latvijas Biznesa savienībā. Viņa arī ir līdzdibinātāja  Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformai (KSA Latvija).

Strādājot par Valsts Prezidenta ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības padomnieci, LR Valsts Prezidenta kancelejā E.Egle gatavoja priekšlikumus un viedokļus Valsts prezidentam un Valsts Prezidenta kancelejai ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jautājumos, stratēģiskās attīstības, publiskās pārvaldības, sociālās, fiskālās, izglītības un zinātnes jomās. Nodrošināta sadarbība ar valsts iestādēm, izglītības un zinātniskajām institūcijām, privāto sektoru, biedrībām atbilstoši kompetencei. Veicināti starptautiskie ekonomiskie sakari un biznesa kontakti. Nodibināta un uzraudzīta Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības komisija, darba grupas, kā arī Augsta līmeņa grupa investīciju piesaistē.

Starptautisko pieredzi E.Egle guvusi kā Darba devēju vecākā padomniece Austrumeiropā un Centrālāzijā ANO Starptautiskā Darba organizācijā (ILO). Uzsākot darbu viņa konsultēja darba devēju organizācijas desmit valstīs, izstrādāja apmācību programmas, īstenoja Starptautiskās Darba organizācijas pasākumus un gatavoja 2012.-2014.gada darba plānu darba devēju organizācijām, kā arī atbalstija reģionālā biroja pasākumus.

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. līdz 2011.gada rudenim E.Egle bija Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore. Viņas darba pienākumos ietilpa Latvijas darba devēju sociāli- ekonomisko interešu pārstāvniecība nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, kā arī sociālā dialoga ietvaros sarunās ar parlamentu, valdību un arodbiedrībām, kā arī Eiropas Sociālā fonda u.c. starptautisku projektu īstenošana uzņēmējdarbības un nodarbinātības atbalstam.

Stratēģiskā darbība nodrošināta esot par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (kopš 2005), Ministru prezidenta Reformu vadības grupas un Valsts kancelejas Funkciju auditu komisijas locekli (kopš 2009), ES Struktūrfondu uzraudzības komitejas padomniecei, NTSP Sociālās drošības un Veselības aprūpes nozares apakšpadomju loceklei (2004-2011), Tautsaimniecības padomes loceklei, Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās loceklei (priekšsēdētājai 2008-2011), KNAB Sabiedriskās padomes (kopš 2007), Nacionālās kultūras padomes loceklei (2009-2010) un Latvijas zinātnes padomes padomniecei (2010-2011).

E.Egle bijusi Starptautiskās darba devēju organizācijas (IOE) (2004-2011), Biznesa un industrijas padomnieku valdes pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) (2006-2011) un Eiropas Biznesa konfederācijas (BusinessEurope) (2004-2011) izpildvaras komiteju locekle. Eiropas Komisijas Eiropas Ekonomiskas un sociālo lietu komitejas locekļa aizvietotāja (2007-2010). 

Korporatīvo pieredzi E.Egle guvusi strādājot dažādos amatos a/s ''Aldaris'' (šobrīd daļa no Carlsberg grupas) kopš 1996. līdz 2004.gadam, kas noslēdzās ar Sabiedrisko attiecību vadītājas pienākumiem. Korporatīvās komunikācijas ietvaros nodrošināta uzņēmuma pārstāvniecība masu medijos, valsts, pašvaldību  un NVO, sadarbība ar akcionāriem. Attīstības mecenātisma tradīcijas ar Gada balvu Latvijas Nacionālajai Operai, Gada balvu Latvijas Zinātņu akadēmijai. Īstenoti sabiedrisko attiecību pasākumi - Masu mediju ceļojums pa 57.paralēli, Rīga 800 svinības, Latviešu Vispārējie dziesmu un deju svētki, R.Paula Ziņģe u.c. Sniegts atbalsts integrēto marketinga komunikāciju ietvaros Aldara, Zelta, Carlsberg, Guinness, Baltika alus marku attīstības veicināšana tirgū, PepsiCo. Int. u.c. tirdzniecības marku kampaņām (sponsorēšanas aktivitātes Latvijas Hokeja federācijai, Latvijas Futbola federācijai u.c.) Kvalitātes vadības ietvarā īstenota sabiedrisko attiecību un vadības funkcija saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001:2000; ISO 140001; OHSAS 18001 un HACCAP uzņēmuma integrētās kvalitātes vadības sistēmā, kas balstīta uz Eiropas Kvalitātes organizācijas Izcilas uzņēmējdarbības modeli.

Izglītība apgūta:
2002 - 2008 Politikas zinātnes doktorantūras studiju programma, zinātniskais un pedagoģiskais darbs, Latvijas Universitāte
2000 - 2002 Sociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē, Latvijas Universitāte
1997 - 2000 Sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē, Latvijas Universitāte
1994 - 1995 Bakalaura programma socioloģijā, Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas Universitāte

Sabiedriskās aktivitātes:    
2023 - šobrīd ''Sievietes drošībai'' līdzdibinātāja un Valdes locekle
2013 - šobrīd Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) līdzdibinātāja un Valdes priekšsēdētāja
2013 - šobrīd Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (KSA Latvija) līdzdibinātāja un atbildīga biznesa vēstnese
2012 - šobrīd Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja, iepriekš Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu foruma (MVU Forums) līdzdibinātāja
2011 - šobrīd Nacionālo bruņoto spēku, Jūras spēku krustmāte
2008 - 2011 Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas locekle
2007 - 2010 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Padomnieku konventa locekle
2006 - 2019 Biznesa augstskolas ‘’Turība’’ Padomnieku konventa locekle
2004 - 2007 Eiropas Komisijas Eiropas Sociālā fonda komitejas locekle
2004 - 2007 Eiropas Komisijas Konsultatīvās komitejas par sociālās drošības režīmu viesstrādniekiem locekle
2004 - 2007 Eiropas Komisijas Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda administratīvās padomes locekle
2004 - 2006 Eiropas Komisijas Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) administratīvās padomes locekle
2003 - 2004 ANO Globālā līguma Latvijā Konsultatīvās padomes locekle
2003 - 2004 Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācijas Valdes locekle
2006 un šobrīd Latvijas Politologu apvienības biedre
2001 - 2006 Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedre

Gūta atzinība:
2011    Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu ilgtspējīga sociālā dialoga veidošanā un Latvijas tautsaimniecības attīstībā
2011    Latvijas Darba devēju konfederācijas Pateicības raksts par pašaizliedzīgu darbu, enerģiju un patriotismu Latvijas izaugsmes un ilgtspējas veicināšanā
2011    Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības raksts par nodarbinātības veicināšanu
2010    Latvijas valsts apbalvojums, Atzinības krusts, IV šķira
2010    Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības raksts
2008    Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības raksts par ilgtermiņa sadarbību
2007    Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par profesionālās izglītības attīstību
2004    Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem Atzinības raksts
2003    Starptautiskās sabiedrisko attiecību asociācijas Atzinības raksts
2001    Rīgas Domes Pateicības raksts par sadarbību Rīgas 800 gades svinībās

2008 - 2012 Latvijas Sieviešu golfa kluba biedre.

E.Egle pārvalda latviešu, krievu, angļu un zviedru, pamatzināšanas – vācu, norvēģu, franču valodās.

Sadarbības iespējas
Ņemot vērā ilggadējo pieredzi un zināšanas:
• organizāciju vadībā,
• korporatīvā komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās,
• interešu aizstāvībā un sociālajā dialogā sadarbībā ar likumdevējiem un izpildvaru,
• kā arī projektu attīstībā un īstenošanā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī,

priecāšos sniegt pienesumu:
1. stiprinot publiskās politikas un ekonomisko procesu ietekmi uz attīstību,
2. izstrādājot un īstenojot stratēģiskos plānus;
3. nodrošinot ciešu komunikāciju ar nozīmīgām mērķauditorijām;
4. paplašinot starptautiskus ekonomiskos un tirdzniecības sakarus.

E-pasts: info(att)elinaegle.lv